راهنمای دانشجویان

پروژه های کارشناسی

در قسمت امور دانشجویان از نوار سمت راست، گزینه ای به نام «پروژه کارشناسی» وجود دارد که با کلیک بر آن پنج گزینه «پروژه های پیشنهادی، فرم تعریف پروژه، وضعیت پروژه، مطلوبات پروژه، جلسات دفاع» ظاهر می شود.

پروژه های پیشنهادی

در این قسمت پروژه های پیشنهادی اساتید نمایش داده می شود. دانشجویان می توانند از لیست موجود در این صفحه پروژه ای را انتخاب و با استاد مربوطه هماهنگ کنند.

فرم تعریف پروژه

در این قسمت، پس از ورود به سامانه، اطلاعات فرم پروژه کارشناسی خود را ثبت کنید و پس از اطمینان از صحت اطلاعات واردشده، ارسال نمایید.

درخواست پروژه شما برای استاد، کارشناس آموزش، و معاون آموزشی فرستاده می شود. هر کدام از افراد مذکور می توانند درخواست شما را تأیید یا به علت نقص اطلاعات واردشده، رد نمایند. در صورت رد – اگر اطلاعات خود را در قسمت «تکمیل اطلاعات دانشجو» پر کرده باشید – میلی به شما ارسال می شود؛ سپس با مراجعه به همین صفحه، می توانید پیام استاد یا کارشناس آموزش یا معاون آموزشی و فیلدهایی را که برای شما اصلاح کرده اند، مشاهده کنید؛ سپس می توانید اطلاعات را اصلاح و دوباره ارسال نمایید. در نهایت در صورتی که پروژه شما توسط هر سه فرد تأیید شود، ثبت می گردد و میل اطلاع رسانی به شما ارسال می گردد.

پس از ثبت نهایی پروژه، با مراجعه به همین صفحه می توانید اطلاعات پروژه خود را مشاهده و نسبت به چاپ فرم های «مخصوص ثبت نام پروژه» و «ثبت مشخصات پروژه» اقدام نمایید.

وضعیت پروژه

پس از ثبت پروژه شما در سامانه آموزش، با ورود به سامانه، در این صفحه می توانید وضعیت کنونی پروژه خود را مشاهده نمایید.